Specjalista ds. BHP

2 400,00 zł

kupię


praca bhp Szczytno, praca kontroler Szczytno, praca audytor Szczytno

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez nadzór, kontrolę i doradztwo w tym zakresie
 • Wdrażanie wewnątrzkorporacyjnych standardów związanych z bezpieczeństwem
 • Przeprowadzanie
  kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
  poprzez przeprowadzane osobiście inspekcje, koordynację programu audytów
  behawioralnych oraz analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Uczestniczenie w auditach obszarów i procesów (po stronie auditującej i auditowanej)  
 • Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia o służbie BHP
 • Podejmowanie
  działań w zakresie ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych,
  szkodliwych i uciążliwych w celu poprawy warunków pracy
 • Reprezentowanie zakładu przy czynnościach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (PIP, Sanepid, PSP, UDT) związanych z BHP
 • Współpraca
  z laboratoriami upoważnionymi do dokonania badań i pomiarów czynników
  szkodliwych dla zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • Prowadzenie
  rejestrów, kompletacja i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków
  przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Sporządzanie
  okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
  propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu
  zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
  warunków pracy
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymogów BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych  procesach produkcyjnych
 • Udział w sporządzaniu  wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz standardów dotyczących BHP
 • Udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa
 • Współuczestniczenie
  w pracach zespołu badającego przyczyny i okoliczności wypadków przy
  pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne


Ważne do: 2020.07.02, wyświetleń: 156

nr ogłoszenia: 414